Vytlačiť

Meno: Katarína Rondíková
Rok: 2006
Názov práce: Transformácia slovenských železníc - výsledky a prínosy
Katedra: železničnej dopravy
Fakulta: prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:   86             Počet obrázkov:  2               Počet tabuliek:    2
Počet grafov: 16             Počet príloh:     11             Počet použ. lit.:   17
Anotácia: Táto diplomová práca sa zaoberá transformáciou slovenských železníc. Pre porovnanie stručne opisuje  priebeh transformácie aj vo vybraných krajinách Európy, v ktorých   prebehla dvomi rôznymi spôsobmi, a to vo Veľkej Británii a v Českej republike. Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť celkový priebeh transformácie slovenských železníc, súčasný stav, jej prínosy pre štát, železničné spoločnosti, cestujúcich a prepravcov a navrhnúť ďalší postup transformácie železničných spoločností ŽSR, ZSSK a ZSSK Cargo. Výsledkom je zistenie, že transformácia slovenských železníc, ktorá v súčasnoti ešte stále prebieha, je potrebná z dôvodu finančnej stabilizácie, taktiež stabilizácie prepravných výkonov v osobnej aj nákladnej preprave a z dôvodu zvýšenia konkurencieschopnosti na dnešnom liberalizovanom dopravnom trhu.
Anotácia (anglický jazyk): This thesis concerns on transformation change of the railways of the Slovak Republic. For the comparasion the thesis also describes curve of the transformation in chosen states of Europe. There were two characteristics of the transformation in this states - in Great Britain and in Czech republic. Purpose of the thesis is estimated general characteristics of the transformation of  the railways of the Slovak Republic, current status, gain from the transformation for the state, railway companies, passengers and carriers and suggest the next advance transformation of railway companies ŽSR, ZSSK and ZSSK Cargo. As a result is a detection that  transformation of the railways of the Slovak Republic which is in simultaneity still running, is needed on the ground of financial stabilization, stabilization of  a transfer performance in a personal and cargo freihgtage. It is needed on the ground of increase competitiveness on  nowaday liberalise market too.
Kľúčové slová: transformácia, slovenské železnice, prínosy
Vedúci práce: Ing. Pavel Škalda, Csc.