Vytlačiť

Meno: Branislav Ponechal
Rok: 2006
Názov práce: Návrh multimodálneho logistického centra v Žiline
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta:  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 76                 Počet obrázkov:  18          Počet tabuliek: 17
Počet grafov:  0                 Počet príloh: 7                   Počet použ. lit.: 19
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá návrhom multimodálneho logistického centra v Žiline, s využitím železničnej a kombinovanej dopravy. Vychádza z potreby výstavby logistického centra s terminálom kombinovanej dopravy v žilinskom regióne. Výsledkom je navrhnutie technológie pre konkrétne podmienky danej oblasti a zhodnotenie prínosov z realizácie projektu.
Anotácia (anglický jazyk): The master thesis work is aimed at proposal of a multimodal freight village in Zilina which would be dedicated to both railway and intermodal transport, as well. The work focuses on a need of development of such freight village and use of intermodal transport in Zilina region. The objective of the thesis is to propose a technology considering particular conditions in the region and evaluate potential benefits of realization of such a project.
Kľúčové slová: Kombinovaná doprava, multimodálne logistické centrum, terminál kombinovanej dopravy
Vedúci práce: Ing. Pavel Škalda, CSc.