Vytlačiť

Meno: Jozef  Faix
Rok: 2006
Názov práce: Vplyv modernizačných úprav v železničnej stanici Poprad-Tatry na kvalitu osobnej prepravy
Katedra: železničnej dopravy
Fakulta: prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    71              Počet obrázkov:  28           Počet tabuliek:    6
Počet grafov:     0              Počet príloh:          2          Počet použ. lit.:    14
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou nástrojov manažmentu kvality pri moderni-začných úpravách v železničnej stanici Poprad-Tatry.  Princípmi komplexného riadenia kva-lity táto práca špecifikuje dosiahnutie vyššej  kvality služieb v oblasti prepravy cestujúcich.
Anotácia (nemecký jazyk): Die Diplomarbeit befasst sich mit der Anwendung von Qualitätsmanagementinstru-menten  bei  der  Modernisierung  des  Bahnhofs  Poprad-Tatry. Diese  Arbeit spezifisiert    die   Erreichung   einer   höheren   Qualität   der   Dienste   im  Bereich  des   Personen-verkehrs   mit   Hilfe   von   Prinzipen   des   umfassenden   Qualitätsmanagementsystems.
Kľúčové slová:  cestujúci, kvalita, manažment kvality, nástupište, podchody, Poprad-Tatry, Tatranské elektrické železnice, verejné služby, výpravná budova, železničná stanica.
Vedúci práce: Ing. Anton Šmotek