Meno: Jana Mičíková
Rok: 2006
Názov práce: Návrh koncepcie komunikácie ÚIVP Bratislava
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 78                          Počet tabuliek: 9                         Počet použ. lit.: 19
Počet obrázkov: 10                    Počet príloh: 2                                                          
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá komunikáciou, komunikačnými vzťahmi a komunikačnými tokmi. Analyzuje súčasný stav komunikácie v podmienkach Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava Železníc Slovenskej republiky. Navrhuje koncepciu komunikácie do interných a externých vzťahov v rámci Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava.
Anotácia (anglický jazyk): The graduation theses deal with a communication, its relations and its stream. It analyzes present condition of communication in The Center Institute of Education and Psychology Bratislava, of Slovak Railways. It suggests philosophy of communication in internal and external relations in The Center Institute of Education and Psychology Bratislava.
Kľúčové slová: komunikácia, komunikačný plán, manažment, marketing, marketingový plán, médiá, osobný predaj, podpora predaja, public relations, reklama
Vedúci práce: PhDr. Roman Taraba