Vytlačiť

Meno: Ľubica Zelníková
Rok: 2006
Názov práce: Vybrané aspekty intramodálnej konkurencie v železničnej doprave
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 57                   Počet obrázkov: 17             Počet tabuliek: 13       
Počet grafov: 0                  Počet príloh: 0                   Počet použ. lit.: 27      
Anotácia: Cieľom diplomovej práce je analyzovať vybrané aspekty intramodálnej konkurencie v železničnej doprave. Medzi tieto aspekty patrí reformný proces v železničnej doprave, počet vydaných licencií, dekoncentrácia odvetvia, investície a dynamika intermodálneho výkonu železničnej dopravy oproti cestnej doprave. Analýza je zameraná na Slovenskú republiku. V práci sú spomenuté aj ostatné krajiny Európy.
Anotácia (anglický jazyk): Objective of this project is to analyse selected aspects of intramodal competition in railway transport. Between this aspects be classed as reform proces in railway transport, number emit licence, deconcentration branch, investments and dynamic intermodal performance railway transport opposite road transport. Analysis is detailed attention to Slovak republic. In the project are mention the others countries Europe.
Kľúčové slová: intramodálna konkurencia, reformný proces, koncentrácia, počet vydaných licencií, investície
Vedúci práce: Ing. Anna Tomová, CSc.