Vytlačiť

Meno: Alena Demková
Rok: 2006
Názov práce: Systematika vzdelávania zamestnancov ŽSR a využitie moderných prístupov vo vzdelávaní
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    76               Počet obrázkov:  13            Počet tabuliek:    4
Počet grafov:  0                  Počet príloh:       4              Počet použ. lit.:  25
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na návrh využitia moderných prístupov vo vzdelávaní zamestnancov ŽSR. Podrobne rozoberá návrh implementácie e-learningu do procesu vzdelávania zamestnancov Železníc Slovenskej republiky.
Anotácia (anglický jazyk): This project is focused on analysis of modern concepts in education of ŽSR employees. Detailed attention is directed to e-learning implementation in educational process of ŽSR employees.  
Kľúčové slová: vzdelávanie zamestnancov, e-learning, ŽSR
Vedúci práce: Ing. Radoslav Valovič