Meno: Tomáš Kováč
Rok: 2006
Názov práce: Informačné systémy železníc a ich interakcia so súčasnými trendmi
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    82               Počet obrázkov:  19            Počet tabuliek:    0
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       0             Počet použ. lit.:  28
Anotácia: V práci je popísaný súčasný stav informačných systémov, smerovanie k inteligentným dopravným systémom, legislatívne východiská Európskej únie a súhrn informačných technológií pre rozvoj informačných systémov.
Anotácia (nemecký jazyk): In der Arbeit ist der gegenwärtige Stand der Informationssysteme, die Orientierungsbewegung zu den intelligenten Verkehrssystemen, die legislative Rechtsquellen der Europäischen Union und die Gesamtheit der Informations-Technologien für die Entwicklung der Informationssysteme beschrieben.
Kľúčové slová: informačný systém, informačná technológia, GSM-R, interoperabilita, inteligentný dopravný systém, dopravná telematika
Vedúci práce: Ing. Radoslav Valovič