Vytlačiť

Meno: Juraj Kubiš
Rok: 2006
Názov práce: Návrh ERP systému dopravného podniku
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    78               Počet obrázkov:  19            Počet tabuliek:    0
Počet grafov:  0                 Počet príloh:       0             Počet použ. lit.:  21
Anotácia: Diplomová práca obsahuje návrh ERP systému dopravného podniku rozšíreného o nové moduly. V jednotlivých častiach je popísané teoretické východisko ERP systémov a súčasný stav vo využívaní ERP systémov v dopravných podnikoch na Slovensku.
Anotácia (anglický jazyk): The diploma project is focused on proposal of ERP system for travel enterprise extensioned with new moduls. In single parts there is described theoretical point of origin of ERP systems and present situation in using ERP systems in travel enterprises in Slovakia.
Kľúčové slová: ERP systém, informačný systém, informačné technológie, implementácia informačného systému, dopravný podnik
Vedúci práce: Ing. Radoslav Valovič