Vytlačiť

Meno: Martina Munková
Rok: 2006
Názov práce: Návrh koncepcie spoplatňovania železničnej dopravnej cesty v SR
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:88                   Počet obrázkov:0                         Počet tabuliek:37
Počet grafov:4                   Počet príloh:21                            Počet použ. lit.: 24
Anotácia: Diplomová  práca sa zaoberá porovnaním spoplatňovacích systémov železničnej dopravnej cesty vo vybraných európskych krajinách. Na základe týchto spoplatňovacích systémov je v závere práce vypracovaný nový rámcový systém spoplatňovania železničnej dopravnej cesty ŽSR.
Anotácia (anglický jazyk): The thesys focuses on drawing a comparison between railway system of payments in selected european countries. The conlusion of this paper specifies new complex of railway payments for ZSR based on the systems of payments of the countries mentioned above.
Kľúčové slová: spoplatňovací systém, železničná dopravná cesta, manažér infraštruktúry, produkt, transformácia
Vedúci práce: Ing. Vladislav Vavro