Vytlačiť

Meno: Anna Janoková
Rok: 2005/2006
Názov práce: Aplikácia nástrojov manažmentu kvality pri spracúvaní nákladných listov SMGS v OTŽ Košice
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 68                  Počet obrázkov: 12             Počet tabuliek: 14       
Počet grafov: 15                Počet príloh: 3                   Počet použ. lit.: 13      
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou nástrojov manažmentu kvality pri spracúvaní  medzinárodných nákladných listov SMGS v OTŽ Košice. Zameraná je na dodaj zásielok v medzinárodnej  preprave SMGS a technológiou spracúvania medzinárodných nákladných listov SMGS.
Anotácia (anglický jazyk): This diploma work deals with an application of the quality management tools in a processing of international carriage bills SMGS /administration of international delivery/ in an accounting department of railway income /OTŽ/ Košice. It is centred on consignement at international transport  SMGS and on processing technology of international carriage bills SMGS.
Kľúčové slová: OTŽ Košice, manažment kvality, proces , medzinárodný nákladný list SMGS, spracúvanie
Vedúci práce: Ing. Irena Voleská, PhD.