Vytlačiť

Meno: Mária Oravcová
Rok: 2006
Názov práce: Aplikácia nástrojov manažmentu kvality osobnej dopravy v ŽST Michaľany
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    66               Počet obrázkov:  3             Počet tabuliek:    27
Počet grafov:  18               Počet príloh:       2             Počet použ. lit.:  9
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou nástrojov manažmentu kvality v osobnej doprave v železničnej stanici Michaľany. Zameraná je na meškanie vlakov osobnej dopravy a vlakových prípojov v tejto stanici.
Anotácia (anglický jazyk): This diploma work deals with an applicatiaton of quality managment tools in passenger transport in Michaľany railway station. I tis centred on a train delay of passenger transport and delay of train connections in this station.
Kľúčové slová: Osobná doprava, manažment, kvalita
Vedúci práce: Ing. Irena Voleská, PhD.