Vytlačiť

Meno: Ján Mičuda
Rok: 2006
Názov práce: Vyhodnocovanie plnenia GVD v ŽST. Fiľakovo nástrojmi manažmentu kvality
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov       
Počet strán:    73/92          Počet obrázkov:  5             Počet tabuliek:    17
Počet grafov:  15               Počet príloh:       9             Počet použ. lit.:    9
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá vyhodnocovaním plnenia grafikonu vlakovej dopravy v železničnej stanici Fiľakovo. Z nadobudnutých teoretických poznatkov o riadení manažmentu kvality som pri skúmaní jednotlivých procesov pri vyhodnocovaní plnenia grafikonu vlakovej dopravy využil štatistické metódy analýzy a zdokonaľovania týchto procesov. Údaje pre analýzu som čerpal z interných materiálov železničnej stanice Fiľakovo. Po vyhodnotení súčasného stavu som navrhol opatrenia na zlepšenie plnenia grafikonu vlakovej dopravy. Tieto opatrenia pomôžu zefektívniť činnosť celej železničnej stanice.
Anotácia (anglický jazyk): The graduation theses deal with pursuance of time table schedule in Railway Station in Fiľakovo. From acquired theoretic knowledge about management do quality I used statistics methods of analysis in research of particular processes. I pushed analysis data from internal records of Railway Station in Fiľakovo. After evaluation at the present time I suggested arrangements for improvement of pursuance of graphic timetable. These arrangements could be effective for activity Railway Station in Fiľakovo.
Kľúčové slová: železničná stanica Fiľakovo, manažment kvality, analýza procesu, plnenie grafikonu vlakovej dopravy, meškanie vlaku, výkony stanice.
Vedúci práce: Ing. Irena Voleská, PhD.