Vytlačiť

Meno: Branislava Habrdová
Rok: 2006
Názov práce: Analýza služieb železničnej nákladnej dopravy v štátoch západnej Európy poskytovaných pomocou www stránok
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    83               Počet obrázkov:  9             Počet tabuliek:    15
Počet grafov:  1                  Počet príloh:       4             Počet použ. lit.:  18
Anotácia: Diplomová práca obsahuje analýzu prepravných služieb v železničnej nákladnej doprave štátov západnej Európy. Podrobne rozoberá ponuky služieb dopravných spoločností štátov západnej Európy poskytovaných pomocou www stránok.
Anotácia (anglický jazyk): This project is focused on analysis of services in cargo rail transport states of the West Europe. Detailed attention is payed to west Europe comparing the services and discounts offered by the above mentioned countries railway companies on the web sites.
Kľúčové slová: železničná spoločnosť, prepravné služby, logistické služby, on-line služby, zákaznícke služby, prepravca.
Vedúci práce: prof. Ing. Karel Voleský, PhD.