Vytlačiť

Meno: Daniel Bury
Rok: 2006
Názov práce: Analýza služieb železničnej nákladnej dopravy v štátoch východnej Európy poskytovaných pomocou www stránok
Katedra: Železničná
Fakulta: Prevádzka a Ekonomika Dopravy A Spojov  
Počet strán: 66                  Počet obrázkov: 9              Počet tabuliek: 10
Počet grafov: 0                  Počet príloh: 10                 Počet použ. lit.: 14      
Anotácia: Predmetom tejto diplomovej práce je analýza ponúkaných služieb železničnej nákladnej dopravy v štátoch východnej Európy poskytovaných prostredníctvom www stránok a návrh zjednocujúcich prvkov. Práca bude slúžiť ako podklad pre spracovanie celoeurópskeho portálu o železničnej nákladnej doprave.
Anotácia (anglický jazyk): This diploma work considers in analysis of services provided by railway cargo transport companies located in states of Eastern Europe by web pages. It also offers a proposal of its integration scheme. Work shall be used as shared basement in application of Pan-European railway cargo transport web portal.
Kľúčové slová: www stránky, železnice východnej Európy, služby v nákladnej doprave
Vedúci práce: prof. Ing. Karel Voleský, PhD.