Vytlačiť

Meno: Michaela Baroniaková
Rok: 2006
Názov práce: Analýza služieb železničnej nákladnej dopravy v štátoch SR, ČR, Maďarsko a Poľsko poskytovaných pomocou www stránok
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán:    68               Počet obrázkov:  5             Počet tabuliek:    5
Počet grafov:  8                 Počet príloh:       5             Počet použ. lit.:  6
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na analýzu služieb v železničnej nákladnej doprave v štátoch Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko a Poľsko, ktoré sú poskytované prostredníctvom internetu. Táto práca rozoberá ponuku služieb jednotlivých železničných spoločností a dáva návrhy na zlepšenie obsahu a kvality jednotlivých webových stránok.
Anotácia (anglický jazyk): The diploma work is focused on the analysis of services in railway freight transport in Slovak republik, Czech republic, Hungary and Poland, which are offered by internet. This project analyse the service offer by the companies and give the design, how to improve the quality and the content of the web pages.
Kľúčové slová: železničná spoločnosť, služby železničnej nákladnej dopravy, webová stránka, on-line služby.
Vedúci práce: prof. Ing. Karel Voleský, PhD.