Vytlačiť

Meno: Zdenka Natšinová
Rok: 2005/2006
Názov práce: Komparatívna analýza www stránok železničnej nákladnej dopravy v Európe po obsahovej a formálnej stránke
Katedra: Železničnej dopravy
Fakulta: Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 101               Počet obrázkov:  28          Počet tabuliek:  1
Počet grafov:  0                 Počet príloh: 15                 Počet použ. lit.: 9
Anotácia: Diplomová práca obsahuje analýzu služieb poskytovaných podľa www stránok v železničnej nákladnej doprave. Zameraná je na Slovenskú republiku, Rakúsku republiku a Nemeckú republiku. Podrobne rozoberá  ponuky  prepravných služieb, ktoré jednotlivé železničné spoločnosti ponúkajú.
Anotácia (nemecký jazyk): Die Diplomarbeit enthält eine Analyse von angebotenen Diensten nach WWW Seiten im Güterzugverkehr. Sie orientiert sich auf Slowakische Republik, Österreichische Republik und Deutschland. Sie erörtert ausführlich die Angebote der Dienstleistungen für Spedition, die die einzelne Bahnhgeselschaften anbieten.
Kľúčové slová:  www stránky, nákladná preprava, Slovenské železnice, Rakúske železnice, Nemecké železnice, návrh www stránky, spoločne prvky, porovnanie, hodnotenie
Vedúci práce: prof. Ing. Karel Voleský, PhD.