Vytlačiť

Meno: Beáta Janotíková
Rok: 2008
Číslo: DP 02/08
Názov práce: Návrh distribučnej logistiky v podniku OFZ, A.S., Istebné
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
76 s.; 19 obr.; 6 tab.; 9 grafov; 9 príloh; lit. 18
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá možnosťami skvalitnenia distribučnej logistiky v podniku OFZ, a.s., Istebné v súlade s najnovšími poznatkami z tejto oblasti. Na základe analýzy jestvujúceho stavu vyplýva, že podnik pri  efektívne nastavenom materiálovom toku, môže k preprave svojich produktov využívať vo väčšej miere služby ekologicky prijateľnejšej železničnej prepravy. Využitie súčasných možností informačných technológií a informačné toky podniku nie sú na dostatočnej úrovni. Návrh smeruje  do zlepšenia  oblasti informačných tokov.
Kľúčové slová: Distribučná logistika, distribúcia, materiálové toky, informačné toky, finančné toky.
Vedúci práce: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.
Recenzent: Ing. Iveta Kubasáková, PhD.