Meno: Jana Mičianová
Rok: 2008
Číslo: DP 03/08
Názov práce: Návrh distribučnej logistiky v drevospracujúcom priemysle regiónu Kysuca
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
63 s.; 7 obr.; 5 tab.; 8 grafov; 0 príloh; lit. 8.
Anotácia: Diplomová  práca sa  zaoberá distribučnou logistikou v drevospracujúcom priemysle regiónu Kysuce a navrhovaním možnosti pre zlepšovanie distribučnej logistiky v tomto priemysle. Na základe analýzy drevospracujúceho priemyslu v regióne Kysuce sú v diplomovej  práci návrhy zamerané na oblasť technických inovácií, informačných systémov, systém environmentálneho manažmentu a alokáciu skladov.
Kľúčové slová: distribučná logistika, drevospracujúci priemysel, región Kysuca
Vedúci práce: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.
Recenzent: Ing. Iveta Kubasáková, PhD.