Vytlačiť

Meno: Slavomíra Štoberová
Rok: 2008
Číslo: DP 14/08
Názov práce: Návrh skladového hospodárstva v podniku VOJUS, a.s., Považská Bystrica
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
58 s.; 22 obr.; 5 tab.; 4 grafy; 7 príloh; lit. 10
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na návrh skladového hospodárstva v podniku VOJUS, a.s., Považská Bystrica. Na základe analýzy podrobne skúma systém identifikácie a manipulácie s materiálom i technológiu skladovania materiálu. Po analýze jestvujúceho stavu skladového hospodárstva v podniku, boli navrhnuté racionalizačné opatrenia so zameraním na odstránenie nedostatkov súvisiacich s identifikáciou materiálu, efektívne využitie priestorov skladu a zaistenie rýchlej a bezpečnej manipulácie s materiálom.
Kľúčové slová: skladovanie, skladové hospodárstvo, manipulácia, materiál
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.
Recenzent: Ing. Ľubica Fraňová