Vytlačiť

Meno: Veronika Pôbišová
Rok: 2008
Číslo: DP 15/08
Názov práce: Návrh logistického systému obsluhy podniku ECCO SLOVAKIA, a.s., Martin
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
79 s.; 10 obr.; 6 tab.; 4 grafy; 3 prílohy; lit. 9
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá návrhom logistického systému obsluhy podniku ECCO Slovakia a.s. Návrh vychádza z analýzy súčasného stavu, ktorá je zameraná na dobu obratu zásob. V tretej  časti diplomovej práce som doby obratov zásob jednotlivých materiálových skupín vypočítala a zamerala sa na skracovanie doby obratu zásob vybraných materiálových skupín. V záverečnej časti hodnotím navrhované skracovanie doby obratu zásob.
Kľúčové slová: Doba obratu zásob, logistika, distribúcia, náklady na prepravu, just in time, distribučné centrum, skladovanie, materiálový tok, informačný tok, zásoby.
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.
Recenzent: Ing. Katarína Ratrieská