Vytlačiť

Meno: Michal Pekný
Rok: 2008
Číslo: DP 16/08
Názov práce: Racionalizácia logistických reťazcov v podniku KRAFT FOODS SLOVAKIA, a.s., Bratislava
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
56 s.; 11 obr.; 5 tab.; 4 grafy; 0 príloh; lit. 8
Anotácia: Diplomová práca sa snaží objasniť význam uplatnenia logistických technológii v logistickom reťazci jestvujúcom v podniku Kraft. Cieľom práce je priblížiť logistický reťazec podniku Kraft Foods Slovakia ako aj následný návrh opatrení na jeho racionalizáciu.
Kľúčové slová: Logistika, racionalizácia, materiál, obstarávanie, zásoby, analýza, podnik
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.
Recenzent: Branislav Fabián