Vytlačiť

Meno: Katarína Tonkovičová
Rok: 2008
Číslo: DP 47/08
Názov práce: Návrh skladového hospodárstva v podniku ELEKTROVOD ŽILINA, a.s.
Katedra: Železničnej dopravy, FPEDaS, Žilinská univerzita v Žiline
68 s.; 4 obr.; 4 tab.; 14 grafov; 2 prílohy; lit. 6
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na návrh skladového hospodárstva v podniku Elektrovod Žilina, a.s.. Analyzuje skladové hospodárstvo podniku a podrobnejšie sa zameriava na príjem a spotrebu zásob. Návrhom je optimalizácia stavu zásob. Taktiež rieši aj možnosti skladovania, kde predmetom návrhu je aj porovnanie variant obstarania materiálu.
Kľúčové slová: skladové hospodárstvo, výrobné zariadenia, suroviny,
Vedúci práce: Ing. Ľubomír Štaffen
Recenzent: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.