ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE DENRÉES PÉRISSABLES ET AUX ENGINS SPÉCIAUX ? UTILISER POUR CES TRANSPORTS (ATP)
Dohoda o medzinárodnej preprave potravín podliehajúcich skaze a špeciálneho vybavenia, ktoré sa používa pri takejto preprave.