Vytlačiť
Cieľový efekt dosiahnuteľný v logistickom reťazci (v logistickom systéme podniku), ktorý vzniká vzájomným pôsobením článkov reťazca (častí systému). Je väčší alebo (hlavne) kvalitatívne odlišný než efekt, ktorý by vznikol obyčajným súčtom dielčích efektov dosiahnuteľných vo vnútri článkov reťazca (častí systému). Izolované riešenie dielčích problémov alebo úsekov, napr. zásob vo vnútri jednotlivých skladov, samotnej distribúcie alebo samotnej výroby či zásobovania a pod. nevedú k dosiahnutiu synergického efektu na úrovni celého reťazca (systému). Synergický efekt v logistike možno vyvolať jedine koordináciou, synchronizáciou a optimalizáciou štruktúr a procesov (tokov) logistického reťazca (systému) ako celku. Riešenie v zmysle dielčích optimalizácií je tu neprípustné.