Celok navzájom prepojených elementov, ktoré ovplyvňujú jeden druhého a majú špecifický vzťah k okoliu.
1. Systém je:
a) spôsob akým sa uskutočňujú procesy (tj. systém calloff),
b) technika vykonávania určitých procesov (tj. BQ systém),
c) prostriedky s ktorými sú vykonávané procesy (tj. automatický systém).
Súbor dokončených výrobkov a / alebo komponentov, ktorý funguje ako jeden celok. V rámci určitých hraničných systémov môže byť systém rozšírený v rámci danej oblasti, alebo časti systému môžu byť nahradené. V takýchto systémoch sa musia monitorovať vzájomné závislosti a musí byť kontrolovaná konfigurácia.