TARIC je skratka pre „Tarif intgr communautaire“ Integrovaná tarifa Európskej únie (EÚ) založená na kombinovanej nomenklatúre.
Tarifa obsahuje:
a) doplnkové rozdelenia považované za „TARIC podkapitoly“, ktoré sú potrebné pre opis tovaru podľa špecifických hodnôt EÚ, ako napríklad dočasné suspenzie, tarifné preferencie, kvóty a tarifné stropy, antidampingové colné poplatky a vyrovnávkové poplatky, referenčné ceny vo voľnom pohraničnom styku za víno, finančné kompenzácie, dovozné licencie, jednotkové objemy, variabilné komponenty, textilné kategórie, dozorné a ochranné merania, prijatie Španielska a Portugalska za členov, dohoda Cites,
b) rozsah colných poplatkov a iných aplikovateľných sadzieb,
c) číselný kód identifikovaný desiatou a jedenástou číslicou, ktoré spoločne s číslicou jedna až osem utvárajú TARIC číselné kódy a doplnkový TARIC kód zložený zo štyroch číslic.
d) všetky ostatné informácie nevyhnutné pre riadenie legislatívy EÚ.