/General Agreement on Tariff and Trade//GATT/
Hlavná medzinárodná dohoda o cle a obchode medzi štátmi na celom svete.