Súbor činností vykonaných v obchodnom oddelení tak, aby sa optimalizovala realizácia objednávok zákazníkov.
Tieto činnosti predstavujú:
- registráciu objednávky zákazníka
- zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov
- potvrdenie objednávky zákazníka
- fakturáciu.