ČISTÁ TENDENCIA VÝVOJA PREDAJA - sezónny model trendu vývoja predaja / NET SALES TREND – SEASONAL MODEL OF SALES TREND
Séria 12 percentných sadzieb, ktoré spolu predstavujú celkovú ročnú sumu, vypočítanú zo sezónnych faktorov a úrovne predajného trendu, odrážajúce očakávané kolísanie predaja v jednotlivých mesiacoch v súvislosti so sezónnymi (ročne sa vyskytujúcimi) vplyvmi.