Tovarový prvok, ktorý bude odberateľovi dodávaný podľa rozpisu.
Poznámky: „Dodávka podľa rozpisu“ je totožná úplne, alebo z časti s objednávacou líniou (order line). Rozpis zahŕňa známy dátum dodávky.
V kontexte fyzickej distribúcie, „dodávka podľa rozpisu“ taktiež môže znamenať„zoskupovanie objednávok odberateľa (zvyčajne jedenkrát do týždňa) do vopred stanovených miest určenia“.