Uzatvorenie dohody medzi dvoma stranami. Jedna strana sa zaväzuje dodať a druhá prevziať určité množstvo tovaru v určenom časovom období v požadovanom množstve.