Súhrn činností, ktorými sa uskutočňuje pohyb dopravných prostriedkov po dopravných cestách. V duchu poňatia UNCTAD súčasť ochodovateľných (komplementárnych) služieb doprevádzajúcich obchodovanie s hmotným tovarom. Zabezpečuje fyzické premiestnenie tovaru z miesta výroby do miesta spotreby. Pokiaľ je tovar premiestnený včas, v požadovanom množstve a bez poškodenia, je mu pridaná hodnota. Doprava tak prispieva k úrovni služieb zákazníkom, resp. K spokojnosti zákazníkov. Dostupnosť dopravy, kapacita dopravy a prepravné náklady významne ovplyvňujú i podnikateľské rozhodovanie o výrobnom sortimente, o voľbe nákupných a predajných trhov, o rozmiestnení výrobných a skladových kapacít.