Súbor líniových a uzlových prvkov nutných k pohybu dopravných prostriedkov vrátane zaistenia bezpečnosti tohto pohybu a taktiež k udržovaniu dopravných prostriedkov a zariadení v prevádzkyschopnom stave. V širšom poňatí vrátane dopravných prostriedkov.