Mimoriadna udalosť, pri ktorej vznikne ujma na živote a zdraví osôb alebo škoda na veciach v priamej súvislosti s prevádzkou dopravného prostriedku alebo dopravného zariadenia.