Sústava prostriedkov a činností všetkých druhov dopravy v určitom územnom celku vo väzbe na ostatné oblasti života spoločnosti, odvetvie národného hospodárstva a obyvateľstva.