Najčastejšie používané analýzy, ktorých výsledky slúžia ako podklad pre diferencovanú voľbu logistických technológií, projektovanie skladov apod. Analýza ABC umožňuje získať kontrolu nad sortimentom pretekajúcich logistickým reťazcom (článkom reťazca) z hľadiska podielu sortimentných položiek na toku (obrate). Analýzou XYZ sa zisťuje časový priebeh (rovnomernosť či nerovnomernosť) toku (spotreby).