DOPRAVNÉ VÝLOHY ZAPLATENÉ ( ... UVEDENÝ NÁZOV CIEĽOVEJ STANICE) / TRANSPORT EXPENSES PAID (NAME OF DESTINATION IS MENTIONED)
Doložka Incoterm (súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode) - termín, podľa ktorého predávajúci platí dopravné za prevoz tovaru do uvedenej cieľovej stanice. Riziko straty a poškodenia tovaru ako aj akékoľvek ďalšie dodatočné náklady spôsobené udalosťami, ktoré sa vyskytli potom, ako bol tovar doručený prepravcovi sa prenášajú z predávajúceho na kupujúceho od okamihu, keď prepravca prevzal tovar do úschovy.
„Prepravca“ predstavuje akúkoľvek osobu, ktorá sa podujme prepraviť tovar na základe zmluvy o preprave tovaru po železnici, po ceste, mori, letecky, vnútrozemskou vodnou cestou alebo kombináciou uvedených spôsobov.
Ak sú následne použití ďalší prepravcovia na prevoz do dohodnutej cieľovej stanice, v tomto prípade po doručení tovaru riziko prechádza na prvého prepravcu.
Podmienky tiež vyžadujú, aby predávajúci aj preclil tovar na export.
Poznámka: Tento termín sa môže použiť na akýkoľvek spôsob dopravy vrátane multimodálnej prepravy.