Skratka pre Accord européen realif au transport international des marchandises dangereuser par route – Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.