Dohoda o Európskom paletovom spoločenstve – dohoda medzi národnými železnicami o podmienkach vzájomnej a tranzitnej prepravy tovaru na drevených výmenných normalizovaných paletách s rozmermi 800 x 1200 mm , označených značkou EUR.