Ukazovateľ vyjadrujúci kapacitu jednotlivých dopravných ciest alebo smerov; vyjadruje počet dopravných prostriedkov, ktoré môžu prejsť danou dopravnou cestou a jej zariadením za 24 h.