Vytlačiť
1. Hmotnosť tovaru vrátane obalov, ale bez zariadenia dopravcu, vyjadrená v celých kilogramoch.
2. (V leteckej preprave). Hmotnosť zásielky vrátane materiálu potrebného na zabezpečenie atď.