Nový poznatok o určitej události (skutočnosti, jave) obsiahnutý v správe, ktorá má charakter výroku (tzn. má zmysel o nej povedať, že je pravdivá alebo nepravdivá). V logistických reťazcoch toky informácií podmieňujú toky hmôt (materiálu, tovaru), prebiehajú v zásade protismerne. Toky informácií majú byť rýchlejšie než toky tovaru, v záujme plynulosti toku tovaru.