Vytlačiť
Nákladný kontajner, ktorý vyhovuje všetkým platným normám ISO jestvujúcim v čase jeho výroby.
Poznámka: ISO je skratka pre Medzinárodnú organizáciu pre normalizáciu: ISO – Intrenational Standards Organization.