Vytlačiť
Eliminácia strát času, primárne vo vnútri výrobného závodu, sekundárne vo vonkajších tokoch. Spočíva v častých dodávkach malých množstiev v presne dohodnutých a dodržaných termínoch, „práve včas“ podľa potreby odoberajúceho článku, ktorému sa dodávajúci článok zásadne prispôsobuje. Dochádza k prehodnoteniu vzťahov s dodávateľmi, často i k zmene priestorových vzťahov. JIT vedie k výrobe synchrónnej s dopytom, k zásobovaniu synchrónnemu s výrobou, ku skráteniu priebežných dôb, k redukcii zásob, k zvýšeniu kvality a k rastu produktivity a efektívnosti. Uplatňuje sa v zásobovaní a vo výrobe i distribúcii. Vo vonkajšej cestnej doprave môže však prispievať ku kongesciám a negatívne ovplyvňovať životné prostredie.
(V širšom význame): Spôsob akým možno dosiahnuť špičkovú kvalitu, založený na neustálej eliminácii balastu (balastom sa rozumejú všetky tie veci, ktoré nepridávajú výrobku hodnotu).
(V užšom význame): Pohyb materiálu v správnom čase na správnom mieste. Dôsledkom je zosynchronizovanie po sebe nasledujúcich operácií.