Súčinnosť zaistená zmluvnou dohodou medzi operátormi.
CONTRACTUAL INTEROPERABILITY

Interoperability ensured by a contractual agreement between operators.