Súbor pojmov a pravidiel popisujúcich vzájomný vzťah medzi entitami v celom systéme nezávisle na hardvérovom alebo softvérovom prostredí.
SYSTEM ARCHITECTURE

A set of concepts and rules describing the interrelationship between entities in the entire system, independent of the hardware and software environment.