1. Klasifikácia skupiny produktov do troch kategórií podľa účelu skladového hospodárstva a plánovania. Táto klasifikácia je založená na ABC analýze s kritériami ako napr.: dopyt, hodnota spotreby, výrobná hodnota alebo hodnota obratu za isté obdobie. Kategórie sú označené A, B a C:
A/ malá skupina produktov, ktorá predstavuje značnú časť celkovej spotrebnej hodnoty a / alebo výrobnej hodnoty či obratu. Tejto kategórii je venovaná veľká pozornosť.
B/ stredná skupina, ktorej je venovaná menšia pozornosť.
C/ veľká skupina produktov, ktorá predstavuje iba malú časť celkovej spotrebnej hodnoty a / alebo výrobnej hodnoty či obratu. Tejto kategórii sa venuje relatívne najmenšia pozornosť.
2. Výsledok ABC analýzy