Klasifikácia určitého tovaru podľa platného colného názvoslovia.