Postup zaužívaný v súlade s colnými zákonmi a obmedzeniami danej krajiny, v ktorej sa tovar dáva na preclenie.