Sprostredkovateľská funkcia medzi stranou zainteresovanou na prevezení nákladu a colnými orgánmi.